1. Toepasselijkheid.
1.1 Toepasselijkheid. Tekenkaart.nl is een internetactiviteit van Sanocorpus. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Sanocorpus, tot stand gekomen via onze website www.tekenkaart.nl (hierna ‘Website’) of anderszins, zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing.
1.2 Wijziging. Sanocorpus is bevoegd de Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden kunt u vinden op de Website.
1.3 Aanvaarding. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u (de toepasselijkheid van) de Voorwaarden aanvaardt.v 1.4 Afwijking. Van de Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, de overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dit geval onverkort van kracht.

2. Aanbiedingen. Bestelling. Totstandkoming overeenkomst. Herroepingsrecht.
2.1 Bestelling. U kunt bij Sanocorpus schriftelijk of per e-mail bestellingen plaatsen voor de op de Website te koop aangeboden producten. Na plaatsing van uw bestelling zenden wij u per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw bestelling.
2.2 Aanbiedingen. De aanbiedingen van Sanocorpus op de Website zijn ‘vrijblijvend’ in de zin van artikel 219 Boek 6 BW, dit betekent voor u dat Sanocorpus haar aanbod na plaatsing van uw bestelling mag herroepen. Indien Sanocorpus een aanbieding herroept, informeren wij u hierover binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail.
2.3 Totstandkoming overeenkomst. Een overeenkomst met Sanocorpus komt eerst tot stand door aanvaarding van uw bestelling. De aanvaarding van uw bestelling bevestigen wij u per e-mail.
2.4 Weigeren bestelling. Sanocorpus kan bestellingen weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van een bestelling verbinden. Indien een bestelling wordt geweigerd, informeert Sanocorpus u hierover binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling, telefonisch of per e-mail

3. Prijzen.
3.1 Prijzen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten luiden in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of anders schriftelijk overeengekomen. Sanocorpus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen.
3.2 Tussentijdse prijswijziging. Indien de prijs van de door u bestelde producten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan stijgt, nemen wij deze voor onze rekening.
3.3 Speciale aanbieding. Indien sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een specifiek aanbod geldt dat na overschrijding van de sluitingsdatum van die aanbieding of actieperiode u geen gebruik meer kunt maken van die aanbieding of actie.

4. Verzendkosten. Levering. Levertijd.
4.1 Levertijd. Wij streven er naar producten die op voorraad zijn, binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling (behoudens in geval de zending onder rembours geschiedt) naar het afleveradres te verzenden. Producten die niet bij ons op voorraad zijn, streven wij er naar binnen tien werkdagen na ontvangst van uw betaling (behoudens in geval de zending onder rembours geschiedt) naar het afleveradres te verzenden. De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien wij de genoemde levertijden zouden overschrijden heeft u daarom geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. Indien wij echter uw bestelling niet binnen 30 dagen kunnen verzenden, bent u gerechtigd de bestelling te herroepen, dan wel de overeenkomst per e-mail te ontbinden.
4.2 Verzendadressen. Vermelde verzendkosten gelden uitsluitend voor verzending naar adressen in Nederland (d.w.z. het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden). Op aanvraag informeren wij u over de kosten en voorwaarden van verzending van uw bestelling naar bestemmingen buiten Nederland.
4.3 Verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland zijn voor rekening van Sanocorpus.
4.4 Verzending. Wij verzenden uw door ons geaccepteerde bestelling na ontvangst van uw betaling.
4.5 Levering. De producten worden geacht te zijn geleverd indien deze door of namens ons zijn aangeboden of in ontvangst genomen of anderszins afgeleverd op het verzendadres dat u in uw bestelling heeft vermeld. Vanaf het moment dat de producten zijn geleverd, of worden geacht te zijn geleverd, draagt u het risico voor de producten.
4.6 Eigendomsvoorbehoud. De geleverde producten worden niet eerder uw eigendom dan nadat u alles wat u op grond van deze of enig andere overeenkomst aan Sanocorpus bent verschuldigd, heeft voldaan.

5. Betaling.
5.1 Betaalwijze. Betaling dient te geschieden op één (van de) wijze(n) aangegeven tijdens het bestelproces op de Website. Aan uw bestelling kunnen wij nadere (betalings-/bestel)voorwaarden stellen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum waarop het bedrag op de bankrekening van Sanocorpus is bijgeschreven.
5.2 Restitutie. Indien u een Totaalbedrag heeft vooruitbetaald en de overeenkomst – waarop die vooruitbetaling betrekking heeft – komt niet tot stand, zullen wij u dat bedrag binnen 7 dagen terugbetalen door bijschrijving van dat bedrag op de bank- of girorekening van welke wij uw betaling ontvingen. Indien u de overeenkomst ontbindt op basis van uw herroepingsrecht bedoeld in 6.3 van de Voorwaarden dan zullen wij u dat bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde zaken terugbetalen door bijschrijving van dat bedrag op de bank- of girorekening van welke wij uw betaling ontvingen.
5.3 Opschorting. Indien u een verplichting voortvloeiend uit een overeenkomst aan Sanocorpus niet bent nagekomen, ondanks dat deze opeisbaar is, dan zijn wij gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Verzuim. Indien u met enige betaling in gebreke bent, bent u in verzuim vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Sanocorpus bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Sanocorpus derden inschakelt voor de incasso van onze vordering, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag bedragen, Sanocorpus blijft steeds gerechtigd om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

6. Reclame. Herroepingsrecht.
6.1 Reclame. U dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, dient u Sanocorpus daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail te informeren onder opgave van de reden. Indien blijkt dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, mag Sanocorpus naar eigen keuze de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten of u de factuurwaarde daarvan restitueren.
6.2 Herroepingsrecht. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Sanocorpus te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaand overleg en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzending van de bestelling komen voor uw rekening.

7. Overmacht
7.1 Overmacht. Onder overmacht verstaan wij iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst welke niet aan Sanocorpus kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze schuld of anderszins voor onze rekening komt.
7.2 Opschorting van de nakoming. Indien Sanocorpus door overmacht niet in staat is uw bestelling uit te voeren, kunnen wij, zonder dat Sanocorpus u enige schadevergoeding is verschuldigd, naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling opschorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door u schriftelijk te informeren, tenzij dat in de gegeven omstandigheden niet redelijk of billijk zou zijn.

8. Overig
8.1 Strijdigheid met wet. Indien één of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of een overeenkomst met Sanocorpus in strijd mochten zijn met een toepasselijke, wettelijke bepaling, dan zal die bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sanocorpus in redelijkheid vast te stellen bepaling, die wel voldoet aan de wettelijke eisen.
8.2 Prioriteit. Indien er op enig moment strijd zou zijn tussen de Voorwaarden en enige andere mededeling van Sanocorpus (zoals het overige deel van de Website, e-mail of fax), dan prevaleert de tekst van de Voorwaarden.
8.3 Derden. Sanocorpus mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik maken van derden. Alle rechten en verplichtingen, zoals die op basis van de Voorwaarden of nadere overeenkomsten jegens Sanocorpus gelden, gelden evenzeer bedongen voor door Sanocorpus ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Toepasselijk recht. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, en op deze Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Bevoegde rechter. Alle geschillen tussen u en Sanocorpus zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.